5 Cách Biến Giấc Mơ Của Bạn Thành Sự Thật


5 Cách Biến Giấc Mơ Của Bạn Thành Sự Thật của Kenneth Copeland

Chúa muốn bạn có những sự trông đợi lớn lao. Ngài muốn bạn có những ước mơ to lớn, dựa trên lời Chúa, những giấc mơ được Thánh Linh truyền cảm, và Ngài muốn biến những giấc mơ này thành sự thật. Tuy nhiên, để Ngài có thể biến chúng thành sự thật, thì bạn phải ở trong chương trình đức tin và phải kiên nhẫn.

Bạn phải cứ tin và không từ bỏ các giấc mơ của mình, dù thời gian để giấc mơ ấy xảy ra có lâu thế nào đi chăng nữa. Đây là một số điểm có thể giúp đỡ bạn:

1) Đầu tiên và trước nhất hãy biến việc làm đẹp lòng Chúa thành khát khao của lòng bạn.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 “Cuối cùng, hỡi anh chị em yêu dấu, trong danh của Chúa Giê-su chúng tôi thúc dục anh chị em sống đẹp lòng Chúa, như chúng tôi đã dạy dỗ anh chị em. Anh chị em đã sống như vậy rồi, và chúng tôi khích lệ anh chị em cứ sống đẹp lòng Chúa càng hơn nữa.” (New Living Translation)

2) Dành thời gian hằng ngày trong Lời để làm mạnh đức tin của bạn.
Rô-ma 10:17: “Vậy đức tin đến bởi việc nghe, và nghe là nghe lời của Đức Chúa Trời.”

3) Hãy hành động theo Lời trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn.
Phục Truyền 30:14: “Lời ấy rất gần anh chị em, nó ở trong miệng anh chị em và trong lòng anh chị em để anh chị em có thể vâng theo.”

4) Khi Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn bước tiếp theo, hãy thực hiện.
Rô-ma 8:14: “Ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, ấy là các con trai của Đức Chúa Trời.”

5) Không nản lòng.
Hê-bơ-rơ 6:12: “Đừng trở nên lười biếng, nhưng bắt chước những người nhờ đức tin và lòng kiên trì thừa hưởng những lời hứa.” (New King James Version) 

Theo Chức vụ mùa gặt

Vun Trồng và Chăm Sóc Khu Vườn 5

HẠT GIỐNG LẼ THẬT
Đọc Ê-phê-sô 2:4-7.
Theo câu 4, nhờ đâu mà chúng ta được Chúa cứu? Chúng ta từng phải chết mất vì tội mình, nhưng giờ ta đang được ở đâu theo như câu 6?
GIEO HẠT

Vun Trồng và Chăm Sóc Khu Vườn 4

HẠT GIỐNG LẼ THẬT
Đọc Ê-phê-sô 2:1-3.
Phao-lô nói gì về tình trạng của chúng ta trước khi có Đấng Christ? Câu 1 diễn tả tình trạng ấy như thế nào? Ta có thể làm được gì trong hoàn cảnh đó? Theo câu 2 thì ta đã sống theo ai? Những sự ham mê nào điều khiển ta? Trong Đấng Christ, chúng ta được trở thành con cái Ngài, nhưng Phao-lô đã chỉ ra chúng ta từng là ai trong câu 3?
GIEO HẠT

Bạn và Mục Sư của bạn Những Nguyên Tắc Thánh Kinh

Được hầu việc Chúa trong nhiều năm với tư cách là một người phụng sự Phúc Âm là một đặc quyền thiết thân và lạ lùng đối với tôi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian nầy tôi không phải là mục sư của Hội Thánh. Tôi chưa từng nếm trải phước hạnh làm một truyền đạo được bổ nhiệm của một Hội Thánh địa phương. Sau khi rời trường Đại học và Chủng viện, tôi cùng cha tôi làm việc cho chương trình lớp học Kinh Thánh trên Đài Phát Sóng (Radio Bible Class). Kể từ đó, hầu như cả đời tôi dự phần và tận hiến cho công việc nầy.

Dầu tôi chưa bao giờ làm người chăn bầy ở một nhà thờ nào, nhưng những năm tháng sống trong tư thất của một mục sư là những năm tháng chịu ảnh hưởng tốt lành và hình thành những điều dịu dàng hơn hết trong đời tôi.

Vun Trồng và Chăm Sóc Khu Vườn 3

HẠT GIỐNG LẼ THẬT
Đọc Ê-phê-sô 1:15-23.
Phao-lô cầu nguyện điều gì cho Hội Thánh Ê-phê-sô và cho các tín hữu ở khắp nơi? Hãy đọc lại lời mà Chúa Jêsus, một trong những "con cái" của Đức Chúa Trời, đã cầu thay cho bạn mỗi ngày (Hê-bơ-rơ 7:25). Hãy tưởng tượng Ngài đang cầu nguyện lời này cho chính bạn. Thay thế từ "kẻ ấy" bằng tên bạn và thầm lặp lại phân đoạn này cho mình. Hãy tin điều này là thật.
GIEO HẠT

CÁC DANH HIỆU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


 1. Tên độc nhất: gồm chỉ một chữ: El; Elah; Elohim; Giê-hô-va; Adon; Adon; Adonai; Đức Chúa Trời; Chúa. 
2. Tên hợp với El: Đức Chúa Trời toàn năng; Đức Chúa Trời chí cao; Đức Chúa Trời đời đời. 
3. Tên hợp với Giê-hô-va: Chúa là Đức Chúa Trời; Giê-hô-va; Chúa đời đời. 

SẬP BẪY VĂN HÓA ĐỘC HẠI

Chúng ta rất dễ sập bẫy văn hóa độc hại vì không khó để chúng ta lý luận biện hộ cho nó.
Đa số người có suy nghĩ như sau: những gì nguy hiểm đối với anh saẽ chẳng nguy hiểm với tôi. Lời Chúa lại phán bảo khác: trong I Cô-rinh-tô 6, Phao-lô cho biết rằng mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.
Bạn đang sử dụng những tiêu chuẩn nào để loại bỏ văn hóa độc hại ra khỏi đời sống mình? Tiêu chuẩn của bạn có đúng theo tiêu chuẩn của Chúa chưa?