Cơ Đốc nhân thờ phượng - Bài 2. Chỉ có Đức Chúa Trời là xứng đáng

I. NĂNG QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Mục tiêu 1: Mô tả phạm vi năng quyền của Đức Chúa Trời.
 Khi Chúa Giêxu dạy những môn đồ của Ngài cầu nguyện, Ngài nhắc đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài bảo: “nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời.”
     Ngài cho chúng ta sự thoáng hiện về thiên đàng. Ở đó thiên sứ phục vụ Chúa, Chúa chỉ phán và thế giới được hình thành. Đôi khi chúng ta quên đi quyền năng của Chúa bởi vì chúng ta thấy những quyền lực khác đang hiện hữu. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ, mặc dầu ở một lúc nào đó Ngài cho phép con người có những cách thức riêng, nhưng Ngài không bao giờ đánh mất năng quyền của Ngài. Khải Huyền 4:10 tỏ cho chúng ta về những người đặt mão triều thiên mình (biểu tượng của uy quyền) dưới chân Chúa Giêxu. Cả thế giới sẽ xưng nhận Ngài là Chúa.

Thi Thiên 98:2 “Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài, Và bày tỏ đức công chính Ngài trước mặt các nước.” Sự hiện hữu của Ngài không có biên giới (Thi Thiên 139:3-10) và tri thức Ngài cũng không có giới hạn (Gióp 28:23-24). Ngài có thể lay động gió lớn, hay là Ngài làm cho biển im lặng. Bởi quyền năng Ngài, hoa huệ mọc lên, nở hoa trắng và thanh khiết.
    Mọi thứ tỏ bày năng quyền của Ngài và thiên sứ cũng đang sẵn sàng thực hiện ý muốn của Ngài. Thế chúng ta thì sao? Chúng ta đã tin cậy mà phó chính mình cho sự yêu thương và chăm sóc của Ngài trọn vẹn như thể nào? Vì ở đó chúng ta được an toàn hơn bất kỳ nơi nào hết. Ngài có thể thay đổi diễn tiến của lịch sử và cũng với quyền năng ấy Ngài có thể thực hiện mọi điều trong và qua cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta thừa nhận quyền năng Ngài và ca ngợi Ngài chính là lúc đức tin của chúng ta trong Ngài gia tăng. Chúng ta nhận ra mình đầy khiếm khuyết nếu không có Ngài - và vậy thì hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận.

Bài Tập: Đọc Đaniên 4:28-37 và hoàn tất những câu sau
1. Trong bài cầu nguyện Chúa Giêxu dạy các môn đồ, Ngài đề cập cách cụ thể về quyền năng của Đức chúa Trời. Lời của Ngài là gì:
…………………………………………………………………………………………………………
 2.  Vua Nê-bu-cát-nết-sa xác nhận ông xây Ba-by-lôn để:
a.     dâng vinh hiển cho Chúa
b.     tạo việc làm cho dân sự
c.      phô trương sự vinh hiển oai nghi của mình
 3. Cuối cùng ông học được rằng Chúa có quyền và
a.      một ngày nào đó sẽ có quyền nhiều hơn
b.      có thể hạ những ai kêu ngạo
c.      tỏ sự ít quan tâm đến những gì chúng ta làm
 4. Qua bài học này, vua Nê-bu-cát-nết-sa
a.     vẫn cứ như cũ
b.     quay  trở lại sự kiêu ngạo mình
c.     dâng sự vinh hiển và ngợi khen Chúa

II. SỰ THÁNH KHIẾT ĐÁNG KINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Mục tiêu 2: Nhận rõ mô tả thuộc linh về sự thánh khiết của Chúa
Có lẽ bạn nhớ là mình đã mặc một chiếc áo khoác hay là áo sơ mi sạch. Nhưng khi bạn đứng cạnh một cái gì đó trắng như tuyết, bạn thấy rằng chiếc áo của bạn đã cũ và ngã vàng. Bạn có còn nhớ cảm giác của bạn như thế nào không?
Đó cũng là điều tiên tri Ê-sai cảm nhận. Ông biết rằng Chúa là thánh khiết. Ông biết thánh khiết có nghĩa là vô tội, chính trực về mọi phương diện. Nhưng một ngày kia ông có một khảI tượng, ông thấy các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: “thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giêhôva vạn quân”. Tiếng kêu đó làm rúng động nền đền thờ. Bấy giờ ông nhận ra sự bất khiết của mình trước Chúa. Ông đã làm gì khi ông biết mình bất khiết. Ông nói “khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi. ” Bấy giờ, một trong các sê-ra-phim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gắp từ bàn thờ. (Êsai 6:1-6)
Điều tiên tri Êsai nhìn thấy có ý nghĩa gì cho chúng ta? Chúa là Đấng thánh khiết và hoàn hảo, và chúng ta không xứng ở trước sự hiện diện của Ngài. Có nghĩa là chúng ta không xứng đáng nếu chúng ta dựa trên tiêu chuẩn tốt lành riêng của mình. Chúng ta không là gì so với tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng Ngài có thì có thể chạm chúng ta  và khiến chúng ta sạch. Sau đó thì chúng ta không còn sợ nữa. Chúng ta không còn sợ hãi trước sự hiện diện của Chúa.
Tuy nhiên, vẫn còn có một sự đáng kinh khác - sự kính sợ Chúa là nhận rõ sự tôn kính, và ý thức rõ sự tôn kính để dâng lời cầu nguyện và thờ phượng. Sự kính nể này khác với e sợ hay sợ hãi. Nó là sự nhận thức rõ về sự vĩ đại của Chúa và sự nhỏ bé của chúng ta. Êsai 8:13 cho chúng ta biết “Nhưng hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là Thánh. Chính Ngài là Đấng mà các ngươi phải kính sợ và khiếp đả”. Malachi 3:6, Chúa phán “Ta là Đức Giêhôva, ta không hề thay đổi”. Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân và thánh khiết, và chúng ta có thể tin rằng Ngài không hề thay đổi.”
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chúng ta đã nhận được một nước không hay rúng động. Hãy cảm tạ Chúa và lấy lòng kính sợ mà thờ phượng Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. (Hê-bơ-rơ 12:28-29)

Bài Tập:
5. Khoanh tròn câu đúng
a.     Nếu tôi cố hết sức, thì tôi có thể thánh sạch như Chúa muốn.
b.     Tiên tri Êsai thấy có tộI khi ông nhận ra sự thánh khiết của Chúa.
c.      Một sự chạm thánh đã tẩy sạch tiên tri Êsai.
d.     Chúa có thể làm cho chúng ta sạch
 6. Hoàn tất câu sau:
      “Ta là Đức Giêhôva……………………………………………….”
 7. Chọn câu đúng cho mệnh đề: Sự kính sợ Chúa là nhận rõ sự tôn kính, và ý thức rõ sự tôn kính để …………………………………………….
a.     làm chúng ta sợ mà cầu nguyện
b.     nhắc chúng ta tất cả những sai phạm mình
c.      hướng chúng ta tới sự cầu nguyện và tôn thờ

III. TÌNH YÊU CỦA CHA THIÊN THƯỢNG

Mục Tiêu 3: Nhận biết những gương mẫu trong Kinh Thánh về cách mà  Chúa tỏ tình yêu của Ngài cho con người.
Dân Isơraên đã trải qua thời đại có vua chúa và tiên tri, họ là những người đã kinh nghiệm phần đầu của bài học này rất kỹ. Họ đã kinh nghiệm được quyền năng vĩ đại và sự thánh khiết của Chúa. Họ đã từng nhìn thấy trụ lửa ban đêm; và họ cũng sợ hãi khi thấy sấm sét làm rung động núi Sinai. Họ trông cậy vào các thầy tế lễ thượng phẩm đặng thay mặt  họ vào nơi chí thánh và đền thờ của Đức Chúa Trời, vì họ sợ khi đến trước Chúa.
Nhưng Đức Chúa Trời thì không muốn bị xem như một Đấng khó gần và xa vời vợi. Ngài yêu loài người đến đỗi Ngài đã sai Chúa Giêxu đến thế gian ngỏ hầu giảng hoà thế gian với Ngài. Vì tội lỗi là thủ phạm và nó chính là một bức tường ngăn cách con người và Đức Chúa Trời. Tội lỗi phảI được chuộc thì mốI liên hệ giữa Chúa và loài người mới được phục hồi.
Và Chúa Giêxu Christ đã trả giá chuộc đó bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Hêbơrơ 10:19-22 “ Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài; lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa
Bạn nghĩ gì khi nghe cụm từ “Chúa, Chúa Cha”!. Bạn có nghĩ người đó là một quan tòa khắc nghiệt, một ngườI lãnh đạo tàn bạo, hay một kẻ độc tài? Cụm từ đó đem đến cho bạn cảm xúc bồn chồn hay sợ hãi?
Nhưng có một số người đã trảI qua thời niên thiếu không may mắn, hay có một ký ức tồi tệ về bậc cha mẹ tàn bạo của mình. Chúa, Ngài nhìn thấy chúng ta và mọi tư tưởng của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta vĩ đại hơn bất kỳ tình yêu của bậc làm cha mẹ nào trên thế gian này. Vua Đa-vít nói “khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giêhôva sẽ tiếp nhận tôi” (Thi Thiên 27:10). Mặc dù vua Đa-vít lớn lên trong nơi tốt lành nhưng ông biết rằng tình yêu của con người có thể mất, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì không bao giờ.
Thi Thiên 103:13 “Đức Giêhôva thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy”. Chúng ta có thể nghĩ đến bậc cha mẹ tốt nhất ở thế gian này, và Đức Chúa Trời cũng như vậy đó, nhưng Ngài còn tốt hơn gấp bội phần.
Một đứa trẻ sẽ chạy òa vào vòng tay cha mẹ khi nó sợ, cần sự bảo vệ, cần sự giúp đỡ, đói, cô đơn, gặp khó khăn, hay khi muốn chia sẻ với ba mẹ về những gì xảy ra trong ngày, hay khi muốn được nâng niu và khi muốn nghe tiếng nói của cha mẹ.
Chúa muốn chúng ta có được những cảm giác đó. Ngài muốn chúng ta cảm thấy an toàn khi đến với Ngài. Sứ đồ Phaolô biết và ông viết trong Rôma 8:15 Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!”
Khi sứ đồ Phaolô viết những lời này, ông dùng tiếng Aramic “a-ba” nghĩa là cha. Đó là ngôn từ trẻ con dùng để gọi cha của mình.
Điều này tỏ gì cho chúng ta về sự thờ phượng? Chúa yêu chúng ta rất nhiều, Ngài muốn có mối quan hệ thân thiết vớI chúng ta. Dĩ nhiên, Ngài xứng đáng được chúng ta ngợi khen và tôn thờ. Do vậy khi chúng ta không thờ phượng Chúa cách hết lòng thì chúng ta đã làm tổn thương không những chính mình mà còn tổn thương đến Cha thiên thượng kính yêu của chúng ta.
Có lẽ, chúng ta nên tự hỏi: tôi có đang đối xử với Chúa như người xa lạ không?Tôi có đang phớt lờ Chúa để làm theo ý riêng mình không? Tôi có bắt đầu ngày mới trong mối thông công với Chúa và trong sự ngơi khen Ngài không?
Nếu bạn không thể trả lời những câu hỏi này cách thỏa lòng, thì hãy cúi đầu xin Chúa tha thứ cho bạn, vì Ngài đang chờ bạn.
Khi bạn ở trong sự thờ phượng vui vẻ và trong mối thông công cùng Chúa, bạn sẽ thấy mình gần Chúa. Càng thờ phượng Chúa nhiều, bạn sẽ càng thỏa lòng và sẽ càng muốn thờ phượng, và sự thờ phượng dần sẽ trở thành  lối sống của bạn, làm cho đời sống bạn thêm phong phú.

Bài tập
8. Đọc Luca 13:34. Bạn nghĩ Chúa Giêxu cảm thấy gì khi nói những lời ấy?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Sau mỗi địa chỉ Kinh Thánh, bạn hãy cho biết Đức Chúa Trời tỏ tình yêu của Ngài như thế nào.
a.     Giăng 3:16: Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta
b.     Êsai 41:10:…………………………………………………………
c.      Hêbơrơ 12:5-6:…………………………………………………….
d.     Thi Thiên 40:3:……………………………………………………..
10. Khoanh tròn trước câu đúng:
a.     Chúa muốn chúng ta sợ Ngài vì có như thế thì chúng ta sẽ vâng lời.
b.     Cha thiên thượng của chúng ta thì tốt hơn bất kỳ người cha nào trên thế gian này.
c.      A-ba là từ Aramic mà trẻ con sử dụng để gọi cha.
d.     Thờ phượng thật đem đến sự vui mừng thật.